Cầu Ma

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/cau-ma” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/CauMaTH/01_Chuong 0001 – Cau Ma 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 08:23:05″ download=”http://archive.org/download/CauMaTH/01_Chuong 0001 – Cau Ma 50.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/CauMaTH/02_Chuong 0051 – Cau Ma 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 08:00:44″ download=”http://archive.org/download/CauMaTH/02_Chuong 0051 – Cau Ma 50.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/CauMaTH/03_Chuong 0101 – Cau Ma 50.mp3″ title=”Sever… Continue reading Cầu Ma

Published
Categorized as Uncategorized

Tu La Đế Tôn

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/tu-la-de-ton” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/TuLaDeTonTH/01_Chương 0001 Phản phệ.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 07:10:25″ download=”http://archive.org/download/TuLaDeTonTH/01_Chương 0001 Phản phệ.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/TuLaDeTonTH/02_Chương 0051 Tiền chuộc Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, như hổ vào bầy dê, mặc dù thập đại gia chủ tại bị r….mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 06:50:21″ download=”http://archive.org/download/TuLaDeTonTH/02_Chương 0051… Continue reading Tu La Đế Tôn

Published
Categorized as Uncategorized

Đan Vũ Càn Khôn

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/dan-vu-can-khon” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/Danvucankhonth/01_Chương 0001 Thân phận mới – Tiểu Phàm, đệ có nghe không, tỷ tỷ đang gọi đệ đấy… – Tiểu Phàm, chỉ cần….mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 07:06:49″ download=”http://archive.org/download/Danvucankhonth/01_Chương 0001 Thân phận mới – Tiểu Phàm, đệ có nghe không, tỷ tỷ đang gọi đệ đấy… –… Continue reading Đan Vũ Càn Khôn

Published
Categorized as Uncategorized

Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/vong-du-chi-ta-la-vo-hoc-gia” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/VongDuChiTaLaKhoaHocGiaTH/Tap_01 – Vong Du Chi Ta La Khoa Hoc Gia 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 08:44:41″ download=”http://archive.org/download/VongDuChiTaLaKhoaHocGiaTH/Tap_01 – Vong Du Chi Ta La Khoa Hoc Gia 50.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/VongDuChiTaLaKhoaHocGiaTH/Tap_02 – Vong Du Chi Ta La Khoa Hoc Gia 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 07:55:35″ download=”http://archive.org/download/VongDuChiTaLaKhoaHocGiaTH/Tap_02… Continue reading Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia

Published
Categorized as Uncategorized

Linh Chu

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/linh-chu” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/LinhChuTH/01_Chương 0001 Nữ Nhân Đẹp Nhất Thiên Hạ Tàn Nhẫn Vô Cùng – Ác Quán Mãn Doanh, Phong Thiếu Gia 0001 Trời thì….mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 05:36:36″ download=”http://archive.org/download/LinhChuTH/01_Chương 0001 Nữ Nhân Đẹp Nhất Thiên Hạ Tàn Nhẫn Vô Cùng – Ác Quán Mãn Doanh, Phong Thiếu… Continue reading Linh Chu

Published
Categorized as Uncategorized

Vô Thượng Thần Vương

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/vo-thuong-than-vuong” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/VoThuongThanVuongTH/Tap_001 – Vo Thuong Than Vuong 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 03:16:30″ download=”http://archive.org/download/VoThuongThanVuongTH/Tap_001 – Vo Thuong Than Vuong 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/VoThuongThanVuongTH/Tap_002 – Vo Thuong Than Vuong 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 05:35:59″ download=”http://archive.org/download/VoThuongThanVuongTH/Tap_002 – Vo Thuong Than Vuong 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/VoThuongThanVuongTH/Tap_003 – Vo… Continue reading Vô Thượng Thần Vương

Published
Categorized as Uncategorized

Toàn Cầu Cao Võ

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/toan-cau-cao-vo” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ToanCauCaoVoTH/Tap_01 – Toan Cau Cao Vo 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 05:09:45″ download=”http://archive.org/download/ToanCauCaoVoTH/Tap_01 – Toan Cau Cao Vo 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ToanCauCaoVoTH/Tap_02 – Toan Cau Cao Vo 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 05:17:53″ download=”http://archive.org/download/ToanCauCaoVoTH/Tap_02 – Toan Cau Cao Vo 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ToanCauCaoVoTH/Tap_03 – Toan… Continue reading Toàn Cầu Cao Võ

Published
Categorized as Uncategorized

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/toi-cuong-phan-phai-he-thong” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ToiCuongPhanPhaiHeThongTH/Tap_01 – Toi Cuong Phan Phai He Thong n – Toi Cuong Phan Phai He Thong n.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 04:45:03″ download=”http://archive.org/download/ToiCuongPhanPhaiHeThongTH/Tap_01 – Toi Cuong Phan Phai He Thong n – Toi Cuong Phan Phai He Thong n.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ToiCuongPhanPhaiHeThongTH/Tap_02 – Toi Cuong Phan… Continue reading Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Published
Categorized as Uncategorized

Chân Tiên

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/chan-tien” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ChanTienTH/01_Chương 0001 Sống lại – – Chan Tien 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 10:36:47″ download=”http://archive.org/download/ChanTienTH/01_Chương 0001 Sống lại – – Chan Tien 50.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ChanTienTH/02_Chương 0051 Cực băng – – Chan Tien 50.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 09:50:24″ download=”http://archive.org/download/ChanTienTH/02_Chương 0051 Cực băng – – Chan… Continue reading Chân Tiên

Published
Categorized as Uncategorized

Thôn Thiên

[apmap player_id=”3″][apmap_audio type=”soundcloud” path=”https://soundcloud.com/thaudio/sets/thon-thien” load_more=”1″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_01 – Thon Thien 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 001 – 05:18:31″ download=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_01 – Thon Thien 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_02 – Thon Thien 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 002 – 04:42:34″ download=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_02 – Thon Thien 25.mp3″ encrypt_media_paths=”1″] [apmap_audio type=”audio” path=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_03 – Thon Thien 25.mp3″ title=”Sever 2 – Tap 003 – 04:11:40″ download=”http://archive.org/download/ThonThienTH/Tap_03… Continue reading Thôn Thiên

Published
Categorized as Uncategorized