Không có ảnh

Bách Luyện Thành Thần

Tháng Mười 22, 2021 teppiesq 0

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham […]

Không có ảnh

tu dong sound cloud

Tháng Mười 21, 2021 teppiesq 0

$modernplayer = get_post_meta(get_the_ID(), ‘modern_audioplayer’, true); echo do_shortcode( $modernplayer ); $Soudcloudplaylist = get_post_meta(get_the_ID(), ‘soundcloud_playlist’, true); echo ‘Trình phát Soundcloud: ‘.$Soudcloudplaylist;

Không có ảnh

fiver player short code

Tháng Mười 19, 2021 teppiesq 0

Một vị trí thông minh trực tuyến nhân vật chính không đồng dạng huyền huyễn mở ra phương thức Trở xuống tuyển từ chương tiết: […]

Không có ảnh

Drive player

Tháng Chín 19, 2021 teppiesq 0

Tương tự như thế chúng ta có thể sử dùng vòng lặp này để lấy các thành phần khác của bài viết như: Lấy ngày […]